NỀN TẢNG TÍCH HỢP VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU LGSP - YÊN BÁI

Hỗ trợ
Hệ thống thư điện tử : Đ/c Hiệp - 0979992086
https://mail.yenbai.gov.vn/

Hệ thống dịch vụ công: Đ/c Thắng - 0916084786
https://dichvucong.yenbai.gov.vn/

Hệ thống QLVB: Đ/c Anh - 0946610776
http://qlvb.yenbai.gov.vn/